Skip to main content
0

שאלון משוב להורה-הנחייה פרטנית | בתי ספר על יסודיים

הורה נכבד/ת שלום רב,

לפניך שאלון סיכום למפגשי ההנחיה הפרטנית שבהם השתתפת.
מטרת השאלון היא ללמוד על תרומת ההנחיה הפרטנית לכם כהורים במערך המשפחה ולמערכת הבית ספרית.
השאלון אנונימי ונועד לשימושים פנימיים בלבד.

תודה על שיתוף הפעולה.

למילוי השאלון

Close Menu