Skip to main content
0

פרקטיקום א' – צפייה בקבוצה מודרכת

גב' שלומית כרמלי

מטרות הקורס:

לפתח יכולת צפייה והבחנה במנחה בקבוצת ההורים ובכל אחד ואחד ממשתתפי הקבוצה.

פיתוח מודעות אישית כמנחה.

הקשבה ממוקדת באחר יכולת שאילת שאלות.

גישה חיובית

פתיחות לתהליך העבודה ולפרטים בה.

העצמת המנחה לעתיד:

  • אינטגראציה של ה תאוריה וההפרקטיקום.
  • סגנון ההנחיה אותו בוחר המנחה בהתאם לתכונותיו האישיות.
  • דפוסי תקשורת של המנחה, העדפות, מודעות עצמית.

 

דרכי העבודה:

שיתוף וציון בקבוצת ההדרכה

נתינת משוב אישי

הסקת מסקנות והשלכה לגבי כמנח בעתיד.

 

חובות הסטודנט:

עמידה בלוח הזמנים.

הגעה סדירה לצפייה בקבוצה ולהדרכה לאחר מכן.

Close Menu