Skip to main content
0

מודעות מקצועית בתפקיד מנחת הורים

גב' רות גת

משך הקורס: 52 שעות

מטרת הקורס:

הכרה והבנת דפוסי הקשר במפגש בין העצמי לאחר לצורך גיבוש הזהות המקצועית בהמשך למודעות אישית .

 

יעדים:

מיצוב ובניית הזהות המקצועית של התלמיד כמנחה הורים.

דפוסי תגובה ואופני תקשורת עם אחרים.

זיהוי מקורות בילדות שמניעים דפוסים אלו והאפשרות לשנוי.

 

נושאים שילמדו בקורס:

ילדות – כיצד היא משפיעה על מי שהנני היום.

קולות פנימיים: המבקר, הילד וההורה המיטיב.

הורה שהיה לי,הורה שאני ההורה בקבוצה

מהו הקול הייחודי שאני מביאה לתפקידי כמנחה?

משאבים ומשאבות בעבודה עם הורים

בחירה- עצמאות-אחריות והקשר לצמיחה אישית ומקצועית

אמונות, תפישות חיים ומטרות סמויות וגלויות-בתהליכי שנוי

 

אמצעים:

בקורס נשתמש באמצעים השלכתיים כגון ציור, קלפים ועוד, עבודה בקבוצות קטנות ושיח קבוצתי במליאה.

 

דרישות הקורס:

נוכחות חובה-80% מהקורס

הגשת עבודה עד לתאריך

 

ביבליוגרפיה:

אורה גבריאלי השד, הנזירה והילד הקסום – מסע אל הדמויות שבתוכנו-

פרופ' אליהו רוזנהיים,אדם נפגש עם עצמו-הוצאת שוקן/ירושלים ותל אביב1990

אחי יותם,להבין את עצמך-הוצאת אוריון 2014

נירה כפיר,אסטרטגיות חיים טיפולוגיה-הוצאת לאור מכון מעגלים2009

פטריק אסטרד,הזכרונות המושלים בנו-הוצאת כנרת,זמורה-ביתן,דביר2011

נאווה רוזווסר ולירון נתן,מנחה הקבוצה-הנחיית קבוצות מקראה, המרכז לחינוך קהילתי ע"ש חיים ציפורי 1997 פרק 14.

אורה גבריאלי השד, הנזירה והילד הקסום – מסע אל הדמויות שבתוכנו

 

Close Menu